ເອກະສານ ຂໍອະນຸມັດຮັບເອົາຊ່ຽວຊານ ຕ່າງປະເທດ

  • ໃບສະເຫນີຈາກສູນ ຫາ ຫົວໜ້າ ສກປພ
  • ໃບແຈ້ງການຈາກກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນກ່ຽວກັບການຕົກລົງອະນຸມັດຮັບເອົາໂຄງການທີ່ຊ່ຽວຊານຕ່າງປະເທດ
  • ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ (MOU)/Agreement
  • ເອກກະສານໂຄງການ
  • ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້ ແລະ ຫນ້າວຽກຂອງຊ່ຽວຊານ
  • ສຳເນົາພັດສະປອດຂອງຊ່ຽວຊານ
Don`t copy text!