ເອກະສານ ຂໍອະນຸມັດ Visa ເຂົ້າ ສປປລາວ(CB1)ໃຫ້ຊ່ຽວຊານຕ່າງປະເທດ

  • ໃບສະເຫນີຈາກສູນ ຫາ ຫົວໜ້າ ສກປພ
  • ໃບແຈ້ງການຈາກກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ກ່ຽວກັບ ການຕົກລົງອະນຸມັດຮັບເອົາໂຄງການທີ່ຊ່ຽວຊານຕ່າງປະເທດ
  • ໃບແຈ້ງການຈາກກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ກ່ຽວກັບ ການຕົກລົງອະນຸມັດຮັບເອົາຊ່ຽວຊານ
  • ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ (MOU)/Agreement
  • ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້ ແລະ ຫນ້າວຽກຂອງຊ່ຽວຊານ
  • ສຳເນົາພັດສະປອດຂອງຊ່ຽວຊານ (ໜ້າທີ່ມີຮູບພາບ)
Don`t copy text!